مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۷۸
یکشنبه،۱۲ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۷۸
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات