مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۴۳
چهارشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۲
قانون شوراهای حل اختلاف