مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۲۱
پنج‌شنبه،۷ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۷۹
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری