مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۱۰
چهارشنبه،۱ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۵۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه