مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۹۴
چهارشنبه،۷ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه