مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۸۹
یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۰
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی