مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۸۸
یکشنبه،۱۴ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۸۵
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری