مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۵۳
پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۳
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار