مرجع تصویب: شوراي عالي اداري
شماره ویژه نامه: ۵۳۲
سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۶۰
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز