مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۴۰۱
پنج‌شنبه،۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۷۰
رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است بنابراین قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است