مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۳۸۹
دوشنبه،۱۶ فروردین ۱۴۰۰
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۴۹
آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران