مرجع تصویب: شورای عالی ثبت
شماره ویژه نامه: ۱۳۸۸
چهارشنبه،۱۱ فروردین ۱۴۰۰
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۴۶
رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد