مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۳۸۸
چهارشنبه،۱۱ فروردین ۱۴۰۰
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۴۶
دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک