مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۳۸۷
پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۹
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۴۱
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور