مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۳۴
پنج‌شنبه،۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۱۱
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات