مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۳۸۵
سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۳۹
آیین‎نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیت‌های مالی)