مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۳۶۸
پنج‌شنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۱۰۸
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم