مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۳۶۰
پنج‌شنبه،۲۵ دی ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۹۱
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹