مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۳۵۷
پنج‌شنبه،۱۸ دی ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۸۵
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور