مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۳۵۷
پنج‌شنبه،۱۸ دی ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۸۵
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور