مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۳۴۸
پنج‌شنبه،۲۰ آذر ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۶۱
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران