مرجع تصویب: وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
شماره ویژه نامه: ۱۳۳۳
چهارشنبه،۷ آبان ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۲۵
مصوبات شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور