مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۳۲۰
سه‌شنبه،۸ مهر ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۰۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور