مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۳۱۱
شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۸۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور