مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۳۰۸
سه‌شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۷۵
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستاهای رحمت‌آباد و عباس‌آباد سردار از بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر