مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۳۰۲
دوشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۵۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور