مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۲۹۴
یکشنبه،۲۲ تیر ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۳۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور