مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۸۰
سه‌شنبه،۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۹۱
اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی