مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۷۳
دوشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۶۶
بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق