مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۷۱
یکشنبه،۱۷ فروردین ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۶۰
دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا