مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۲۶۹
سه‌شنبه،۵ فروردین ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۵۲
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور