مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۶۷
سه‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۸
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۵۰
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی