مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۱۲
شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۴
اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات