مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۲۲۷
دوشنبه،۴ آذر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۵۶
اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات