مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۱۹
پنج‌شنبه،۱۶ آبان ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۴۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور