مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۲۱۹
پنج‌شنبه،۱۶ آبان ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۴۱
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن