مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۰
پنج‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۹۷
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی