مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۵
پنج‌شنبه،۷ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۷
قانون مدیریت بحران کشور