مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۴
سه‌شنبه،۵ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور