مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۱
پنج‌شنبه،۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۱
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی