مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۱۷۱
چهارشنبه،۵ تیر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۳۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور