مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۱۵۹
یکشنبه،۵ خرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۱۲
آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی