مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۱۴۵
دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۷۸
تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۸