مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۲۶
سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۳۸
رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش