مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۱۲۱
چهارشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۵۲۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور