مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۱۰۵
دوشنبه،۵ آذر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۶۷
قانون اصلاح قانون صدور چک