مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۰۵۵
شنبه،۲ تیر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۴۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است