مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۰۴۰
پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۰۳
قانون حمایت از حقوق معلولان