مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۰۳۰
یکشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۶
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۲۶۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»