مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۰۱۵
چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۱۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶